gzy_gzy: (Default)
[personal profile] gzy_gzy
Сьогодні в мене було заплановане підвищення інтенсивності кардіотренувань. Думала, чи треба це робити, враховуючі останні події. З одного боку буде некрасиво, якщо мене «прихопить» прямо в залі. Ще неприємності будуть в тамтешніх працівників. А з другої сторони – я ж не збираюся жити вічно, егеж? :-) Потім кажу собі: «Дурепа, якщо тобі життя не миле, то треба взагалі кинути тренуватися! Відсутність в житті спорту, як відомо - життя це не подовжує!» Таким чином дійшла до епічного «Что ж ты так убиваешься, ты ж так не убьёшься!», - і як давай сміятися з себе!:-)

Уявляю цю картину: тупцює тітка по біговій доріжці, і раптом починає реготати, мов навіжена:-)

Не виходить в мене навіть постраждати, як слід. Чи так, чи інакше знайду, з чого посміятися:-)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

gzy_gzy: (Default)
gzy_gzy

June 2014

M T W T F S S
       1
2 3 45678
9 10 11 12 1314 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

  • Style: Midnight for Heads Up by momijizuakmori

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 09:23 pm
Powered by Dreamwidth Studios